Privātuma politika

SIA Moller Auto Latvia ir Audi pilnvarotais tirgotājs un servisa pakaplojumu sniedzējs. Papildus jaunu un lietotu transportlīdzekļu tirdzniecībai un remontam mēs piedāvājam līzinga darījumu noformēšanu, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumus, kuri ir ar līzinga un apdrošināšanas sabiedrībām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.

Mums ir svarīga klientu privātuma un personas datu aizsardzība. Mēs vienmēr esam atklāti pret Jums, tāpēc esam sagatavojuši privātuma politiku, kurā skaidrojam, kā mēs iegūstam, lietojam un uzglabājam Jūsu personas datus.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Moller Auto Latvia, vienotās reģistrācijas Nr. 40003055104, juridiskā adrese S. Eizenšteina iela 10, Rīga, LV - 1079 (turpmāk – Moller Auto Latvia);

2. Moller Auto Latvia kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos – datu aizsardzības kontaktpersona Karīna Valdiņa, e-pasts: datuaizsardziba@moller.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Moller Auto Latvia juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu.

3. Moller Auto Latvia kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir datuaizsardziba@moller.lv.

 

Vispārīgie noteikumi

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

5.1.  fiziskajām personām – Moller Auto Latvia klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

5.2.  Moller Auto Latvia auto salonu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

5.3.  Moller Auto Latvia uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

5.4.  Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Moller Auto Latvia rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

6. Moller Auto Latvia rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Moller Auto Latvia interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

 

Personas datu apstrādes nolūks

8. Moller Auto Latvia apstrādā personas datus šādiem nolūkiem -

8.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

8.1.1. klienta identificēšanai;

8.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

8.1.3. preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);

8.1.4. jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

8.1.5. preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
8.1.6. klientu apkalpošanai;

8.1.7. iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;

8.1.8. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

8.1.9. norēķinu administrēšanai;

8.1.10. parādu atgūšanai un piedziņai;

8.1.11. mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

8.2.  Biznesa plānošanai un analītikai;

8.3.  Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;

8.4.  Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Moller Auto Latvia.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. Moller Auto Latvia apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem –

9.1.  līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par preces vai pakalpojuma pirkšanu);

9.2.  normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Moller Auto Latvia saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

9.3.  saskaņā ar Klienta, datu subjekta, piekrišanu;

9.4.  likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Moller Auto Latvia un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Moller Auto Latvia leģitīmās (likumīgās) intereses.

10. Moller Auto Latvia likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

10.1.  veikt komercdarbību;

10.2.  pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;

10.3.  nodrošināt līguma saistību izpildi;

10.4.  saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu;

10.5.  izsniegt un administrēt klientu lojalitātes kartes;

10.6.  veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;

10.7.  segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

10.8.  izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

10.9.  reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

10.10.  nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

10.11.  novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;

10.12.  nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

10.13.  nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

10.14.  nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

10.15.  administrēt maksājumus;

10.16.  veikt video novērošanu biznesa drošībai;

10.17.  informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

11. Moller Auto Latvia apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Moller Auto Latvia pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. Moller Auto Latvia attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Moller Auto Latvia darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

13. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Moller Auto Latvia un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Personas datu aizsardzība

14. Moller Auto Latvia aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Moller Auto Latvia saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus-

14.1.  Ugunsmūri;

14.2.  Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

14.3.  Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

15. Moller Auto Latvia neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:

15.1.  saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

15.2.  ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

15.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Moller Auto Latvia likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Moller Auto Latvia likumīgās intereses.

 

Personas datu nodošana

16. Moller Auto Latvia nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

17. Moller Auto Latvia ir tiesīgi nodot Personas datus Moller Auto Latvia piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Moller Auto Latvia un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Moller Auto Latvia pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

18. Moller Auto Latvia nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

 

Personas datu glabāšanas ilgums

19. Moller Auto Latvia glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

19.1.  tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;

19.2.  dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;

19.3.  kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;

19.4.  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Moller Auto Latvia vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

19.5.  kamēr Moller Auto Latvia pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

19.6.  kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

20. Pēc tam, kad 19.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

21. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

22. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Moller Auto Latvia piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Moller Auto Latvia veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Moller Auto Latvia leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Moller Auto Latvia pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā -

23.1. rakstveida formā Moller Auto Latvia birojā Rīgā (adrese S. Eizenšteina iela 10, Rīga, LV - 1079) vai izmantojot pasta pakalpojumu;

23.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – datuaizsardziba@moller.lv.

24. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, S. Eizenšteina iela 10, Rīga, LV - 1079
pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

25. Moller Auto Latvia atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

26. Moller Auto Latvia nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

27. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Moller Auto Latvia apstrādē esošajiem personas datiem.

28. Šī dokumenta 27.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Moller Auto Latvia darbinieku) tiesībām un brīvībām.

29. Moller Auto Latvia apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem,
piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

30. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo
paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē Moller Auto Latvia auto salonā, birojā, Moller Auto Latvia interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā Moller Auto Latvia organizē mārketinga aktivitātes.

31. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai 23.punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

33. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Komerciāli paziņojumi

34. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Moller Auto Latvia un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem
ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Moller
Auto Latvia veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

35. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Moller Auto Latvia var veikt arī izmantojot automātiskās
zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.

36. Klients piekrišanu Moller Auto Latvia un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod
rakstveidā klātienē Moller Auto Latvia birojā, Moller Auto Latvia interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs
vai citā vietā, kurā Moller Auto Latvia organizē mārketinga aktivitātes.

37. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu
saņemšanas kādā no šādiem veidiem –

37.1.  nosūtot e-pastu uz adresi: datuaizsardziba@moller.lv;

37.2.  zvanot uz tālruni nr. 67784270;

37.3.  iesniedzot Moller Auto Latvia birojā rakstveida iesniegumu;

37.4.  izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

38. Moller Auto Latvia pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

39. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Moller
Auto Latvia var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

40. Moller Auto Latvia mājaslapas var izmantot sīkdatnes –

40.1. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;

40.2. Moller Auto Latvia mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Moller Auto Latvia nenes atbildību.

 

Citi noteikumi

41. Moller Auto Latvia ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to Moller Auto Latvia interneta mājas lapā.

42. Moller Auto Latvia saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā.